خرید پستی بیل مکانیکی زنجیری

آیا می¬توانیم یک بیل مکانیکی زنجیری را سفارش دهیم و از طریق پست آن را تحویل بگیریم؟ در متن زیر در ای باره بحث خواهیم کرد.با توجه به این که کارخانه¬های معتبر تولید بیل¬های مکانیکی زنجیری فقط در تعداد محدودی از کشورها و نمایندگی¬هایشان غالبا فقط در پایتخت دیگر کشورها قرار دارد ، باید این قابلیت را فراهم سازند که از طریق پست بیل مکانیکی زنجیری را به معادن دوردست ارسال کنند .
منبع: دستگاه های صنعتی ایران